Fakta o ochraně dětí v Norsku

Primárním účelem Úřadu na ochranu dětí (Barnevernet) je zajistit, aby dětem žijícím v podmínkách, které mohou být škodlivé pro jejich zdraví a vývoj, byla poskytnuta nezbytná pomoc a péče v pravý čas, a zabezpečit, aby mohly vyrůstat v bezpečném prostředí. Zákon o péči o děti se vztahuje na všechny děti, které mají bydliště v Norsku, bez ohledu na jejich původ, pobytový status či občanství. Dět... Více

Přečtěte si rozhovor s vrchní právní poradkyní Barnevernu Agnete Krogvigovou. Více

  Co je Barnevernet? Kdy vznikl? Proč? Barnevernet vznikl v roce 1992, kdy norský Storting (parlament) schválil Zákon o ochraně dětí. Barnervernet je státní orgán, který má dohlížet na dodržování Zákona o ochraně dětí. Už v roce 1896 Norsko schválilo "Zákon o péči o zanedbané děti", později nazvaný Zákon o opatrovnictví. Norsko se tak stalo první zemí na světě, která přijala zákon o ochr Více

Díky globalizaci a migraci dnes stále více dětí a rodin cizí státní příslušnosti žijících v Norsku přichází do kontaktu s úřadem pro sociálně-právní ochranu dětí. Následující body shrnují hlavní zásady a fakta týkající se sociálně-právní ochrany dětí v Norsku, bez ohledu na jejich původ, národnost či statut pobytu. Více

  Velvyslanectví Norského království registruje pozornost, kterou u české veřejnosti vzbudil případ dětí Michalákových. Obsah podnětů a žádostí směřovaných na velvyslanectví je postupován dále norským úřadům. Zodpovědnou autoritou za konkrétní vyhodnocení a rozhodnutí v jakémkoli případu, na který jsou upozorněny a který se týká sociální ochrany a zájmů dítěte, jsou norské úřady sociálněprávn Více

Norway’s Child Welfare Services must base its actions on the best interests of the child. Sometimes the child’s best interests conflicts with those of the parents. The Child Welfare Services’ first duty is to provide help and support to the parents so that they can be good carers for their children. Více

Norský odbor sociálněprávní ochrany dětí – Barnevernet – byl v poslední době vystaven mnoha nepravdivým nařčením. Ta se často týkala toho, že odbor odebírá děti z rodin bezdůvodně. Nová zpráva z března 2015 určená pro Parlamentní shromáždění Rady Evropy naopak dokládá, že Norsko vychází ze srovnání s ostatními členskými státy Rady Evropy lépe. Podle studie Rady Evropy dvě třetiny členských stát... Více

Norsko i Česká republika zařadily Úmluvu OSN o právech dítěte do svého právního řádu. Úmluva přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 prosazuje rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu na to, kde žijí. Každé dítě na světě by mělo dostat co možná nejlepší start do života. Všechny děti mají právo chodit do školy, žít v bezpečném prostředí, být v kontaktu se svou rodinou, dostat tu... Více

Norské velvyslanectví v Praze nemá žádné informace o důvodech rozhodnutí Krajské komise o dvou nezletilých dětech českého občanství. Více

The Embassy is only familiar with this case through Czech media. On a general note, we would like to stress the following points about the Norwegian Child welfare Services: Více

The circular will provide information about how the child welfare service can handle these type of cases, including examinations, measures and the possibility of alternative follow-up of the child abroad. The circular also include a chapter on how to deal with children who apply for asylum or who are illegally residing in Norway. One chapter also deals with the child welfare service's cooperati... Více